White-tailed tropicbird (Phaethon lepturus)

Go to Top